Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo công tác trọng tâm tháng 12/2018 của toàn Ngành

06/12/2018
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) - Ngày 05/12/2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 12/2018. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 11/2018 và dự kiến kế hoạch tháng 12/2018.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo tại cuộc họp giao ban tháng 12/2018

Trong tháng 11/2018, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng: Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2019 và giao nhiệm vụ về hoạt động kiểm toán năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc KTNN; ban hành Công điện về việc phát hành báo cáo kiểm toán và Công điện chỉ đạo về việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra thông qua hoạt động kiểm toán; KTNN đã cung cấp tài liệu 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh, khắc phục, như: Việc phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm, một số báo cáo kiểm toán chất lượng chưa cao; kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán tại một số đoàn kiểm toán còn phát hiện hạn chế, tồn tại cần phải chấn chỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán vẫn còn hạn chế, số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển sang cơ quan điều tra còn ít; một số đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên chưa thực sự chủ động, thiếu kiên quyết trong việc đấu tranh, phát hiện và củng cố bằng chứng kiểm toán về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để chuyển cơ quan điều tra; một số đơn vị chưa chú trọng việc cập nhật kết quả kiểm toán lên Phần mềm Tổng hợp kết quả kiểm toán; việc xây dựng một số văn bản chậm tiến độ so với kế hoạch; trình tự, thủ tục triển khai các dự án đầu tư XDCB, dự án CNTT còn chậm; ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành còn hạn chế.

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2018 như sau:

1. Kiểm toán trưởng các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm toán các cuộc kiểm toán bổ sung theo kế hoạch đảm bảo chất lượng; tập trung phát hành dứt điểm các báo cáo kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2018 trước ngày 31/12/2018 và khẩn trương tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 theo Công điện số 1707/CĐ-KTNN ngày 21/11/2018; chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 1696/CĐ-KTNN ngày 20/11/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra thông qua hoạt động kiểm toán và Công văn số 1683/KTNN-TH ngày 16/11/2018 về kiểm toán Chuyên đề quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2017.

Lưu ý: đối với các Đoàn kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán chậm (sau ngày 31/12/2018) không có lý do chính đáng thì Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn kiểm toán sẽ không được tham gia các Đoàn kiểm toán trong năm 2019.

Các đơn vị trực thuộc bám sát Hướng dẫn tại Công văn số 1600/KTNN-TCCB ngày 05/11/2018 về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm 2018, đồng thời tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, Hội nghị cán bộ công chức của đơn vị đảm bảo hoàn thành trước 10/01/2019. Khuyến kích các đơn vị tận dụng triệt để thời gian, đẩy nhanh tiến độ và kết thúc trước ngày 31/12/2018.
Dự kiến ngày 14/01/2019 sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của KTNN và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 của KTNN; Ngày 15/01/2019 tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN năm 2018; Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu KTNN nhân dịp năm mới 2019 vào ngày 23/01/2019 (18/12 âm lịch) ở phía Nam và ngày 25/01/2019 (20/12 âm lịch) ở phía Bắc.

2. Vụ Tổng hợp khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục đầu mối, đơn vị kiểm toán theo dự kiến KHKT năm 2019 do các KTNN chuyên ngành, khu vực gửi về trình Tổng KTNN ký ban hành; xây dựng kế hoạch kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017, chủ động đề xuất nhân sự tham gia Đoàn kiểm toán trên cơ sở lựa chọn các kiểm toán viên có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ giỏi tại các đơn vị trong ngành để sớm triển khai kiểm toán, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh việc trả lời các đơn vị được kiểm toán theo quy định; hoàn thiện hướng dẫn kiểm toán hoạt động trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

3. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán phát hành các báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán và tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp các đoàn kiểm toán, kiểm toán trưởng theo kế hoạch; tổng hợp kết quả chấm điểm các đoàn kiểm toán, các cuộc kiểm toán chất lượng vàng báo cáo lãnh đạo KTNN và phục vụ công tác đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng năm 2018; tiếp tục kế hoạch soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

4. Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện công tác đánh giá Vụ trưởng và tương đương; tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm 2018; hoàn thành rà soát quy hoạch công chức lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 báo cáo Ban cán sự Đảng KTNN; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thực hiện tốt các kỳ thi chuyển ngạch, nâng ngạch, thi tuyển công chức năm 2018 của KTNN; tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của KTNN theo kế hoạch và 04 lớp bổ sung theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cập nhật thông tin vào Phần mềm tổ chức cán bộ; trình lãnh đạo KTNN kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của KTNN; tiếp tục xây dựng dự thảo Quy định về giảng viên của KTNN.

5. Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2018 của KTNN đảm bảo chất lượng và tiến độ; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN; xây dựng Chương trình xây dựng danh mục bí mật nhà nước của KTNN; lập báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện văn bản năm 2018 của KTNN; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2019.

6. Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức chu đáo đoàn do lãnh đạo KTNN làm trưởng đoàn đi công tác tại Bhutan; hoàn thành Kỷ yếu Đại hội ASOSAI 14; hoàn thiện và trình Tổng KTNN ký ban hành Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; tổ chức khóa đào tạo về kiểm toán dựa trên rủi ro do chuyên gia Pakistan giảng dạy; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các đoàn học tập tại nước ngoài trong năm 2016 và 2017.  

7. Thanh tra KTNN tiếp tục thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và phát hành các kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đột xuất đã kết thúc.
 
8. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chuẩn bị các nội dung họp Hội đồng khoa học nhiệm kỳ VIII; tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài NCKH các cấp năm 2019; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2018 và các lớp bổ sung theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2018 “Kiểm toán công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và những vấn đề đặt ra”.

9. Trung tâm Tin học tập trung hoàn thiện Chiến lược và Khung kiến trúc CNTT của KTNN đến năm 2030; hỗ trợ các đơn vị triển khai số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán năm 2017, 2018 của KTNN, triển khai thí điểm số hóa hồ sơ kiểm toán giai đoạn 2; hoàn thiện Phần mềm Quản lý đào tạo, xây dựng Phần mềm Quản lý tài chính tập trung; tích hợp các phần mềm hiện có vào trục tích hợp.

10. Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về các hoạt động của ngành; tuyên truyền pháp luật KTNN, hiệu quả hoạt động, kết quả kiểm toán năm 2017 của KTNN.

11. Văn phòng KTNN hoàn thành Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của KTNN, Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 của cơ quan KTNN; tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng Thư viện ngành KTNN; hoàn thành cấp phát máy móc, thiết bị, Vali phục vụ công tác cho các đơn vị trực thuộc; hoàn thành công tác in lịch bàn và sổ công tác năm 2019 của KTNN; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN; xây dựng phương án phân bổ dự toán năm 2019 và công khai toàn ngành; hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN; đôn đốc các chủ đầu tư các dự án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

12. Ban quản lý dự án ĐTXD tiếp tục thực hiện công tác thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình dự án Trụ sở KTNN khu vực I, Dự án Trụ sở cơ quan KTNN khu vực XIII, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; tiếp tục thi công xây dựng công trình Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

13. Ban quản lý dự án CNTT thuộc KTNN bắt đầu kiểm thử các phần mềm: Quản lý hoạt động kiểm toán, Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán các lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, ngân sách, tài chính ngân hàng và hoàn thiện phiên bản đại trà phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực đầu tư XDCB; tổ chức lựa chọn nhà thầu, lập thiết kế thi công, dự toán dự án Hợp phần 2 và dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán”; thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn về CNTT khác của Ngành./.

Mình Thuý

Xem thêm »