Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ 3

04/01/2021
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) - Sáng 04/01/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN lần thứ 3. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe và thảo luận nhiều nội dung quan trọng gồm: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2021; Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thểm cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN năm 2020; Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020; Thông qua chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN năm 2021; Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng bộ KTNN.

Đặc biệt, Hội nghị đã cho ý kiến thông qua 03 Nghị quyết chuyên đề về: Lãnh đạo thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030; Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025; Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của ngành (trong đó việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là cơ bản) giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết chuyên đề về Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 hướng đến mục tiêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Chiến lược nhằm phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo tính công khai, minh bạch của các cơ quan thụ hưởng, sử dụng NSNN, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong việc thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; hỗ trợ HĐND, UBND địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy và từng bước hiện đại, xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính, tài sản công của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2031. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Chiến lược.

Thông qua việc thực hiện Chiến lược, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành; nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KTNN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.


Mục tiêu của dự thảo Nghị quyết chuyên đề về Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xác định: Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức, Kiểm toán viên KTNN, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tương xứng với yêu cầu của nghề nghiệp kiểm toán, chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ kiểm toán và xứng tầm vai trò tiên phong, dẫn dắt ASOSAI. Việc phát triển nguồn nhân lực phải được tính toán một cách khoa học, dựa trên cơ sở xác định vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ, lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn.

Dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy KTNN về Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của ngành (trong đó việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là cơ bản) giai đoạn 2020-2025 hướng đến mục tiêu: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (trong đó công nghệ thông tin là trọng tâm) trong các hoạt động của KTNN, gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán; hình thành hệ thống nền tảng quản trị thông minh, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi phương pháp kiểm toán truyền thống sang phương pháp kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số; tăng cường các cuộc kiểm toán tại trụ sở. Đến năm 2025, cơ bản hình thành Kiểm toán số phù hợp với lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam, giúp KTNN thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần đưa KTNN tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN bày tỏ sự thống nhất về các nội dung của 03 Nghị quyết đồng thời phát biểu, cho ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Theo đó, cần chú ý thể thức trình bày của 03 Nghị quyết chuyên đề để đảm bảo thống nhất.

Đối với dự thảo Nghị quyết Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của ngành (trong đó việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là cơ bản) giai đoạn 2020-2025, Ban soạn thảo cần nêu tóm tắt tình hình thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin của KTNN; đặt ra yêu cầu về bảo mật thông tin, giải pháp kỹ thuật công nghệ thông tin, đầu tư nguồn lực con người; xây dựng tiêu chí đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin để có sự đánh giá, chấn chỉnh và thay đổi kịp thời...

Đối với dự thảo Nghị quyết Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cần đánh giá cụ thể về hiện trạng, giải pháp và phương hướng tổ chức thực hiện xây dựng bộ máy nhân lực KTNN; bổ sung hình thức tự học tập, tự cập nhật nâng cao kiến thức cho đội ngũ Kiểm toán viên...
 

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc thống nhất với các nội dung được đưa ra trong dự thảo báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu; đồng thời đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu các ý kiến hoàn thiện các Báo cáo.

Về 03 dự thảo Nghị quyết, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Đây chính là những nội dung cốt lõi, thể hiện trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của KTNN. Trong đó, đối với vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, mỗi đơn vị cần chủ động nghiên cứu, sáng tạo, học hỏi từ các nước và các tổ chức kiểm toán độc lập. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất liên kết, mua các ứng dụng, phần mềm của các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng, không ngừng nâng cao năng lực của Kiểm toán viên và coi đây là yếu tố cốt lõi làm nên thành công cho mỗi cuộc kiểm toán; Nâng cao hơn nữa trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của người đứng đầu.

Các cấp ủy Đảng cần xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, đồng thời có chương trình kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện thường xuyên về Đảng ủy KTNN./.

M. Thúy

Xem thêm »