Xem cỡ chữ


ÔNG NGÔ VĂN TUẤN 
- Chức vụ:
Tổng Kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
21/10/2022
- Sinh năm:
1971
- Quê quán:
Xã Liên Bão - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh
- Ngày vào Đảng CSVN:
06/11/1998
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Thạc sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp lý luận chính trị