Quê quán: Cương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang

Nhiệm kỳ: Từ ngày 03/01/2000 - Đến ngày 03/01/2006

Quê quán: Ninh Giang - Hoa Lư - Ninh Bình

Nhiệm kỳ: Từ ngày 04/01/2011 - Đến ngày 04/01/2013

Quê quán: Thụy sơn - Thái Thụy - Thái Bình

Nhiệm kỳ: Từ ngày 24/05/2013 - Đến ngày 01/04/2016