Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chỉ đạo thực hiện công việc tháng 8/2023 của Kiểm toán nhà nước

08/08/2023
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) - Ngày 07/8/2023, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chủ trì họp giao ban tháng 8/2023 của KTNN. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thế Vinh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung, Bùi Quốc Dũng và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chủ trì họp giao ban tháng 8/2023 của KTNN

Sau khi nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác tháng 7/2023, kế hoạch công tác trọng tâm tháng 8/2023, các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tham mưu và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, nên toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

 Tổng Kiểm toán nhà nước kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023, cụ thể:

Về chuẩn bị cho phiên giải trình với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: Chuẩn bị tốt cho phiên giải trình với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán dự kiến sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 9/2023. Đây là dịp tốt để KTNN rà soát lại các kết luận, kiến nghị theo đúng Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng; đánh giá lại chất lượng hoạt động kiểm toán, đặc biệt là chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán để đảm bảo hoạt động kiểm toán, hiệu lực, hiệu quả kiểm toán không ngừng được nâng cao, nhằm đạt được mục tiêu "chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa".

Sau phiên giải trình, toàn Ngành phải đẩy mạnh việc công khai kết quả kiểm toán, các Báo cáo kiểm toán sau khi phát hành phải thực hiện công khai ngay theo quy định, đặc biệt là công khai các kết luận, kiến nghị kiểm toán; nêu rõ nguyên nhân kiến nghị, đối tượng thực hiện kiến nghị, trách nhiệm liên quan... để các đối tượng liên quan theo dõi được các kết luận, kiến nghị kiểm toán; để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có được đầy đủ thông tin về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và không cần thiết phải tổ chức các phiên giải trình về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Khi tổng hợp kết luận, kiến nghị kiểm toán, Vụ Tổng hợp cần phân tích rõ số liệu kiến nghị còn tồn đọng về tăng thu, giảm chi, xử lý tài chính khác và cụ thể từng nguyên nhân... Các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách chỉ đạo các KTNN chuyên ngành, khu vực bám sát nội dung các vấn đề theo yêu cầu của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để rà soát, giải trình được chênh lệch giữa số liệu KTNN theo dõi với số liệu các địa phương báo cáo Ủy ban Tài chính, Ngân sách. Việc rà soát phải đảm bảo hoàn thành trước 15/8/2023 để gửi Vụ Tổng hợp tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký gửi Ủy ban Tài chính, Ngân sách trước 25/8/2023.
 
Về triển khai Kế hoạch kiểm toán năm 2023: Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán năm 2023 đảm bảo chất lượng, tránh chồng chéo, chống tham nhũng, tiêu cực; khẩn trương công khai kết quả kiểm toán theo quy định. Giao Vụ Tổng hợp và Trung tâm Tin học hàng tháng trong báo cáo tổng hợp phải nêu rõ danh mục các Báo cáo kiểm toán (BCKT) chậm phát hành, chậm công khai so với thời hạn quy định để làm cơ sở tổng hợp bình xét thi đua, đánh giá cán bộ cuối năm.
 
Về việc xây dựng Kế hoạch kiểm toán 2024: Năm 2024, KTNN tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN, lựa chọn các chuyên đề kiểm toán đối với những vấn đề nóng, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, từ đó sẽ giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện; khuyến khích các đơn vị chủ động, sáng tạo trên cơ sở nguồn nhân lực sẵn có để đề xuất các vấn đề nóng, vấn đề bức xúc trên địa bàn phụ trách như hạ tầng ngầm, phương tiện giao thông đô thị, quản lý sử dụng đất, tài sản Nhà nước... để thực hiện kiểm toán với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công, từ đó nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của KTNN.
 
Về chuẩn bị ý kiến của KTNN đối với dự toán ngân sách 2024 và phân bổ ngân sách Trung ương: Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các ý kiến của KTNN đảm bảo chất lượng; tập trung rà soát các tồn tại về công tác xây dựng dự toán qua hoạt động kiểm toán toán như việc phân bổ, giao dự toán; công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN); rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023 và dự kiến khả năng thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, phải nắm bắt được tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương, xu hướng phát triển trong thời gian tới để từ đó đánh giá công tác xây dựng dự toán thu chi NSNN các Bộ, ngành, địa phương có đầy đủ cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán; phù hợp với đánh giá tình hình thực hiện....
 
Về tổ chức triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của KTNN: Toàn ngành tập trung thời gian, công sức phù hợp, khẩn trương xây dựng các văn bản theo kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng nhằm đáp ứng xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm toán.
 
Về công tác hợp tác quốc tế: Tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của KTNN trên trường quốc tế, đặc biệt chú trọng đến hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động hợp tác trên các mặt: Nâng cao địa vị pháp lý của Việt Nam trên trường quốc tế trong đó có KTNN Việt Nam; khai thác được thế mạnh của các nước bạn trong quá trình hợp tác, học tập kinh nghiệm về kiểm toán.
 
Về công tác tổ chức cán bộ: Triển khai công tác tuyển dụng công chức theo Quyết định số 262/QĐ-KTNN ngày 14/3/2023 và Thông báo số 246/TB-KTNN đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, chọn đúng người, đúng việc để tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng tốt cho Ngành; thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ theo đúng Nghị quyết của Ban cán sự đảng KTNN, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành.
 
Về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu, lựa chọn đề tài khoa học sát với nhu cầu, yêu cầu và tương lai của Ngành; tập trung đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đào tạo gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Trung tâm tin học chủ trì, phối hợp với KTNN Chuyên ngành Ib trình Lãnh đạo KTNN thành lập Đoàn khảo sát, học tập phần mềm của Tòa án Nhân dân tối cao, từ đó xây dựng phần mềm cho hoạt động của KTNN, tổ chức lấy ý kiến toàn Ngành, sau đó tập trung triển khai đào tạo con người để thực hiện yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.
 
Về ứng dụng công nghệ thông tin: Rà soát lại toàn bộ các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Ngành, làm rõ những vướng mắc trong quá trình sử dụng để chỉnh sửa, hoàn thiện các chương trình, ứng dụng các phần mềm trong hoạt động của KTNN.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với với ứng dụng CNTT vào hoạt động công vụ, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đề ra các tiêu chí đánh giá ứng dụng CNTT trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt bắt buộc phải cập nhật dữ liệu lên hệ thống toàn Ngành, nhất là việc cập nhật kết quả kiểm toán và việc thực hiện kiến nghị kiểm toán làm cơ sở đánh giá, sắp xếp cán bộ hàng năm.
 
Về cơ sở vật chất của Ngành: Văn phòng KTNN khẩn trương rà soát lại việc giải ngân vốn của Ngành; khẩn trương thanh, quyết toán, bàn giao, đưa vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng: Phân hiệu phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (ĐT&BDNVKT); Trường ĐT&BDNVKT; các KTNN Khu vực; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt cho các bộ điều động, luân chuyển theo yêu cầu của Ngành.
 
Về công tác kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN: Các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các công việc trước 15/6/2024.
 
Về hoạt động Đảng, đoàn thể: Các tổ chức Đảng, đoàn thể sát sao trong công tác chỉ đạo, đặc biệt là các hồ sơ về công tác Đảng, đoàn thể đảm bảo chuẩn chỉnh theo yêu cầu; hoạt động thực chất, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước giao:

Thủ trưởng các đơn vị: Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng kiểm toán nhà nước trong mọi hoạt động của KTNN; tổ chức, triển khai thực hiện tốt KHKT năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

Tập trung xây dựng KHKT năm 2024 theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 613/KTNN-TH ngày 16/6/2023, trong đó lưu ý lựa chọn chủ đề kiểm toán phải trúng, đúng, xứng tầm với vị trí, vai trò của Ngành.

Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của KTNN và tích cực cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu hoạt động kiểm toán lên phần mềm theo quy định; bố trí nhân sự phù hợp, khẩn trương trả lời khiếu nại, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; kịp thời số hóa các Báo cáo kiểm toán đã phát hành để cung cấp cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo quy định.

Vụ Tổng hợp thẩm định và trình Tổng Kiểm toán nhà nước dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2024-2026 của các đơn vị trong Ngành; tham gia thảo luận và chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2024; hoàn thiện hướng dẫn về hồ sơ mẫu biểu thực hiện kiến nghị kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành theo quy định (gắn với kết quả phiên giải trình); cung cấp thông tin, số liệu phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV theo yêu cầu; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan, đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời dứt điểm kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán. 

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Triển khai kiểm soát theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản, chính sách, chế độ nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán; tập trung hoàn thành, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán; tổng hợp các phát hiện kiểm toán còn chưa có sự thống nhất trong kết luận, kiến nghị để hướng dẫn Ngành thực hiện nhất quán và các văn bản được giao theo kế hoạch; tham mưu giúp Ban chỉ đạo để triển khai sửa đổi, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực KTNN thực hiện theo đúng Thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước - Trưởng ban Chỉ đạo; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá các văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản quản lý thuộc phạm vi nhiệm vụ của đơn vị để đề xuất nội dung Chương trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản quản lý năm 2024 của KTNN.

Thanh tra KTNN: Hoàn thiện Báo cáo kết quả thanh tra, Kết luận thanh tra trình Lãnh đạo KTNN ký ban hành theo quy định; xây dựng báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của KTNN theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục tổng hợp các mặt đã làm được, tồn tại, hạn chế, sai sót cụ thể tại từng đơn vị, các Đoàn kiểm toán được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra; những sai phạm, sai sót của các cá nhân từ kết quả kiểm tra giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN, các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và các cấp có thẩm quyền và thực hiện công bố công khai trong toàn Ngành để các đơn vị nắm bắt, phát huy những mặt đã làm được và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, sai sót, ngăn ngừa sai phạm, vi phạm.

Vụ Tổ chức cán bộ: Tiếp tục thực hiện Đề án thi nâng ngạch, Đề án tuyển dụng đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và trình xin ý kiến của Ban cán sự Đảng KTNN về dự thảo định hướng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024; hoàn thiện dự thảo Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán; thực hiện công tác cán bộ theo chủ trương đã được phê duyệt; hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng KTNN và Báo Kiểm toán theo kết luận của Ban cán sự Đảng KTNN để trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

Vụ Pháp chế: Tích cực đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2023 của KTNN và đơn vị được giao chủ trì rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản Quy phạm pháp luật hoàn thành đúng tiến độ; bám sát kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN, kịp thời tham mưu Lãnh đạo KTNN các nhiệm vụ triển khai thi hành Pháp lệnh; hoàn thành biên soạn tài liệu hỏi đáp về Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; tổ chức thực hiện tập huấn văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh theo Kế hoạch; tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2023 của KTNN; tiếp tục thực hiện các thủ tục thực hiện hệ thống hóa văn bản KTNN kỳ 2019-2022; pháp điển các văn bản Quy phạm pháp luật được ban hành (nếu có).

Vụ Hợp tác quốc tế: Tiếp tục thực hiện các hoạt động song phương, đa phương, hợp tác quốc tế, tổ chức chu đáo các đoàn ra theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả; thống nhất chương trình làm việc chi tiết, tổng hợp và hoàn thiện tài liệu làm việc Đoàn Tổng Kiểm toán nhà nước thăm song phương tòa thẩm kế Ý và Tòa thẩm kế Pháp; tham gia hoạt động của các Nhóm công tác của INTOSAI, ASOSAI; chuẩn bị tổ chức Cuộc họp của ủy ban Kế hoạch chiến lược về giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASEANSAI; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị lần thứ 10 giữa người đứng đầu ba Cơ quan KTNN Campuchia-Lào-Việt Nam; phối hợp với Nhóm công tác về ứng dụng CNTT và các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức Tọa đàm Phân tích dữ liệu lớn trong kiểm toán công; quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực của nhà tài trợ; tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm quốc tế, nâng cao hình ảnh của KTNN thông qua các Website chuyên ngành.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; tiếp tục phối hợp, đôn đốc các Ban biên soạn để tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng; triển khai kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu liên quan đến công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán; hoàn thành nhiệm vụ xậy dựng kế hoạch Khoa học công nghệ 2024 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đúng thời hạn; chuẩn bị tốt các nhiệm vụ để phục vụ nghiệm thu thành công đề tài NCKH cấp Nhà nước; chuẩn bị công tác tổ chức 02 hội thảo cấp Bộ năm 2023; tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2022; tiếp tục tập trung xây dựng đề án Tạp chí điện tử; phối hợp với Văn phòng KTNN triển khai thực hiện việc cải tạo, mua sắm trang thiết bị phòng học tại trụ sở 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Trung tâm Tin học: Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thẩm định dự án, trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt dự án “Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng được kiểm toán”; khẩn trương hoàn thành xây dựng các văn bản quản lý được giao thực hiện; hoàn thành việc tổng hợp kết quả rà soát tình hình ứng dụng CNTT theo Công văn số 276/KTNN-TTTH ngày 23/3/2023; tổ chức xây dựng quy chế và phương án ứng cứu sự cố; tiếp tục rà soát lại toàn bộ hệ thống để quy hoạch, tối ưu lại hệ thống đảm bảo độ sẵn sàng cho Trung tâm dữ liệu dự phòng, các phần mềm nội bộ quan trọng, có tần xuất sử dụng thường xuyên phải được hoạt động ổn định, liên tục; phối hợp, hỗ trợ Vụ Tổng hợp trong quá trình tổng hợp, xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2024 của KTNN trên phần mềm; xác định phương án cập nhật kết quả kiểm toán và số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán của các cuộc kiểm toán trước năm 2015 trên phần mềm; tiếp tục thực hiện mua sắm các thiết bị CNTT năm 2023 theo kế hoạch; hỗ trợ các đơn vị khai thác, ứng dụng các phần mềm.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Đăng tải các tin bài tuyên truyền về các hoạt động của Ngành, tin bài tuyên truyền kết quả kiểm toán một số cuộc kiểm toán theo kế hoạch đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt; tập trung tuyên truyền về các nội dung Phiên họp thứ 25 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động của KTNN, của Tổng Kiểm toán nhà nước; về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán; về kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN trên các ấn phẩm; đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền bằng các loại hình truyền thông đa phương tiện; thực hiện sản xuất chương trình tọa đàm truyền hình theo kế hoạch; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Báo Kiểm toán cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị.

Văn phòng KTNN: Chuẩn bị tốt Báo cáo công tác năm 2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước; tham mưu Lãnh đạo KTNN bám sát tiến độ triển khai bố trí đất của UBND Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa để kịp thời tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước; đôn đốc Kho bạc nhà nước xác nhận số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 và các năm trước thực hiện bổ sung làm căn cứ trích và quyết toán nguồn kinh phí 5% với Bộ Tài chính; làm việc với Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan để bảo vệ dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024 - 2026; tổng hợp kết quả xét duyệt quyết toán năm 2022 toàn Ngành, ban hành thông báo xét duyệt quyết toán cho các đơn vị; bảo vệ phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 của các đơn vị sự nghiệp; tổng hợp, thẩm định các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ”, “Vì sự nghiệp KTNN”  năm 2023; tiếp tục làm việc với Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chính phủ về việc khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022 đối với tập thể, cá nhân của KTNN; tập trung rà soát, báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo KTNN để xử lý các vấn đề tồn đọng của các dự án đầu tư xây dựng theo Thông báo số 85-TB/BCSĐ ngày 23/5/2023 của Ban cán sự đảng KTNN; khẩn trương hoàn thành, bàn giao các công trình đang dở dang, chậm tiến độ đưa vào sử dụng; kịp thời bổ sung trang thiết bị còn thiếu, phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu công việc.

Tham mưu Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN phê duyệt thiết kế, chọn đơn vị cung cấp mẫu vật phẩm lưu niệm, sản xuất và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, trang trọng, ý nghĩa; tổng hợp dự toán 30 năm thành lập ngành trình lãnh đạo KTNN cho ý kiến chỉ đạo để tổng hợp dự toán năm 2024 gửi Bộ Tài chính theo quy định./.
 
Khánh Vy

Xem thêm »