Dự kiến Kế hoạch kiểm toán 2019 của KTNN: Giảm số lượng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán

13/09/2018
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) - “Giảm số lượng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán” là một trong những điểm mới trong dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2019 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 12/9/2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên báo cáo dự kiến Kế hoạch kiểm toán 2019 trong khuôn khổ nội dung Phiên họp thứ 27, UBTVQH khóa XIV

Trình bày báo cáo tóm tắt dự kiến Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, mục tiêu tổng quát xây dựng KHKT 2019 của KTNN là: Cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; nâng cao hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò là Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021, nâng cao vai trò, vị thế của KTNN trong khu vực và trên thế giới; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; thi đua lập thành tích chào  mừng kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng cho biết một số định hướng kiểm toán năm 2019 gồm:

Tiếp tục thực chủ trương đổi mới hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao năng lực kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; Tập trung kiểm toán ngân sách 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, các cơ quan Trung ương để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 của HĐND các địa phương và Quốc hội.

Lựa chọn các đơn vị, đầu mối kiểm toán nhằm đánh giá các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; Việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các cơ chế, chính sách mới được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Luật NSNN năm 2015. Tập trung một số lĩnh vực kiểm toán: NSNN; Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng; chuyên đề; Môi trường và kiểm toán hoạt động.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, để tổ chức thực hiện KHKT năm 2019, KTNN đề ra một số giải pháp: Bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội; chủ động phối hợp và cung cấp kịp thời các số liệu, thông tin cần thiết, các phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH; Giảm số lượng chủ đề, đơn vị, đầu mối được kiểm toán để tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; bố trí thời gian và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho Kiểm toán viên để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán đượcgiao; Phát động phong trào thi đua tôn vinh danh hiệu cuộc kiểm toán chất lượng vàng trong toàn Ngành; biểu dương kịp thời các Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; nâng cao vai trò của thủ trưởng đơn vị, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán, Kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán...; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán, đổi mới phương pháp lập KHKT và thực hiện kiểm toán theo thông lệ quốc tế, đặc biệt là phát triển phương pháp tiệp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu; thực hiện thí điểm hoán đổi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường tính độc lập trong hoạt động kiểm toán.

Báo cáo ý kiến về dự kiến KHKT 2019 của KTNN,  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách (TCNS) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, thường trực Uỷ ban TCNS cơ bản nhất trí với các nguyên tắc, định hướng, mục tiêu, nội dung kiểm toán thể hiện trong Dự thảo Báo cáo dự kiến về KHKT 2019 và cho rằng: Nhiều nội dung, chuyên đề kiểm toán được dự kiến lựa chọn đã cơ bản bám sát định hướng, mục tiêu của KTNN trong năm 2019; nhiều chuyên đề được dự kiến kiểm toán với phạm vi rộng nhằm hướng tới mục tiêu đánh giá toàn diện về các nội dung được kiểm toán.
 
Góp ý kiến về dự kiến KHKT năm 2019, đa số các ý kiến phát biểu nhất trí với dự kiến KHKT của KTNN. Các ý kiến cho rằng, dự kiến KHKT năm 2019 của KTNN có nhiều đổi mới; lựa chọn các nội dung kiểm toán được dư luận xã hội quan tâm. Một số ý kiến cho rằng, KTNN cần tập trung kiểm toán để sớm có kết quả phục vụ các chuyên đề giám sát năm 2019 của Quốc hội;  Tiếp tục tập trung các giải pháp để tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; Nâng cao vai trò của KTNN trong phát hiện, phòng, chống tham nhũng; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra  để hạn chế sự chồng chéo trong hoạt động giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, UBTVQH thống nhất với các mục tiêu, định hướng trong dự kiến KHKT 2019 của KTNN; đề nghị KTNN tiếp thu các ký kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban TC-NS, các ý kiến phát biểu tại phiên họp, hoàn thiện dự kiến KHKT năm 2019 để xin ý kiến góp ý của các Đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tới đây./.

Ngọc Bích
 
 

Xem thêm »