(sav.gov.vn) - Nhân sự kiện KTNN Việt Nam và KTNN Thái Lan, Myanmar ký kết Tuyên bố cam kết cùng thực hiện Cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mê Kông tại Đông Nam Á giai đoạn 2020-2021 vào ngày 22/12/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc đã trả lời phỏng vấn về nội dung này. Cổng Thông tin điện tử KTNN xin trân trọng giới thiệu.
Ngày 30-10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó có yêu cầu công khai tài sản, thu nhập tại nơi họ đang công tác.