Xem cỡ chữ


ÔNG HỒ ĐỨC PHỚC 
- Chức vụ:
Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
Từ tháng 04/2016
- Sinh năm:
1963
- Quê quán:
Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu - Nghệ An
- Ngày vào Đảng CSVN:
05/07/1993
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Tiến sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cử nhân Lý luận chính trị