Bài phát biểu Bế mạc Của Tổng KTNN tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018

17/01/2018
Xem cỡ chữ Google

Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các đồng chí!
Sau một buổi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 - triển khai nhiệm vụ năm 2018, Kiểm toán nhà nước rất vinh dự được đón và nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phát biểu chỉ đạo; Hội nghị được nghe các ý kiến tham luận, phát biểu tại hội nghị của các đại biểu và nhiều ý kiến bằng văn bản. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội và ý kiến của các đại biểu đã tham gia. Kiểm toán nhà nước trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp của các Bộ, Ban, ngành, các địa phương trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đến tham dự và đưa tin về Hội nghị.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các đồng chí!
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; đồng thời, là năm thứ hai Luật KTNN sửa đổi có hiệu lực thi hành; hiện thực hóa các mục tiêu chính của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ và thống nhất các giải pháp tổ chức chỉ đạo, điều hành, nhiều nội dung công việc, nhiệm vụ được giao 2017 đã hoàn thành rất xuất sắc. Đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán có nhiều tiến bộ, đến nay KTNN đã cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017. Tính đến ngày 04/01/2018, qua tổng hợp kết quả từ 273/282 BCKT, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 43.660 tỷ đồng, trong đó: Kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN 32.609 tỷ đồng; xử lý khác 11.051 tỷ đồng;  kiến nghị thay thể, sửa đổi, bổ sung 96 văn bản quy phạm pháp luật (7 Nghị định, 14 Thông tư, 07 Nghị quyết, 30 Quyết định, 38 văn bản khác); nhiều phát hiện của KTNN đã góp phần chấn chỉnh, uốn nắn những sơ hở trong quản lý kinh tế xã hội, như: Kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất dự án khu đô thị; kiểm toán các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), BOT và BT; kiểm toán tái cơ cấu DNNN; kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; kiểm toán việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016... Trong số 257 cuộc kiểm toán năm nay, chúng ta đã bình chọn được 17 cuộc kiểm toán chất lượng vàng07 cuộc kiểm toán chất lượng tốt, kết quả cao được khen thưởng đột xuất. Đây không chỉ là sự khen thưởng đơn thuần mà là sự vinh danh thực sự. Chính những thành tích này đã tô thắm thêm lá cờ truyền thống lấp lánh của Ngành chúng ta. Thành tích này không chỉ phản ánh trình độ chuyên môn, trí tuệ của Kiểm toán viên, phương pháp làm việc tốt mà ở đây còn thể hiện bản lĩnh kiên cường, coi trọng danh dự, tinh thần quyết liệt của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán, của Kiểm toán viên nhà nước. Hôm nay chúng ta ghi nhận, tôn vinh các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Có thể nói, năm 2017, KTNN đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trong công tác. Tại hội nghị hôm nay, thay mặt cho Lãnh đạo KTNN, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích nổi trội, đóng góp cho Ngành KTNN của các đơn vị, cá nhân, các Đoàn, các Tổ kiểm toán.
Đồng thời, tôi có một vài trao đổi với các đồng chí: Khi nâng lương, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ và đặc biệt là đề bạt cán bộ, các đồng chí phải căn cứ vào những thành tích nổi trội của cán bộ để ưu tiên, cân nhắc. Có như vậy, chúng ta mới tạo sự công bằng, khát vọng cống hiến, đưa Ngành chúng ta ngày một phát triển. Qua chấm điểm của Vụ Chế độ và KSCLKT, trong thời gian vừa qua, có một số chuyên ngành, khu vực, Kiểm toán viên có điểm số thấp, nghĩa là xếp loại không đạt. Tôi đề nghị các đồng chí Kiểm toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị đưa số này liệt vào dạng “theo dõi đặc biệt” và có thể đưa vào dạng “tinh giảm biên chế”, để đảm bảo người giỏi thì phải thực sự giỏi, những người không giỏi thì biết mà phấn đấu, không được để tình trạng người giỏi với người không giỏi hòa lẫn vào nhau làm một. Người có công trạng cao, người có nhiều đóng góp như người không có đóng góp là không công bằng. Đề nghị các đồng chí hết sức coi trọng và quan tâm. Sắp tới Ban cán sự Đảng KTNN sẽ họp bàn và sẽ có công điện để chỉ đạo các đồng chí lên danh sách những Kiểm toán viên yếu kém vào trong danh sách theo dõi và bồi dưỡng. Nếu theo dõi, bồi dưỡng không được thì chúng ta phải cho ra khỏi “dây chuyền”, không hoàn thành nhiệm vụ, đưa vào diện giảm biên chế.
Năm 2018 là một năm đầy thử thách. Trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được và đúc rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tôi đề nghị các đồng chí tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tán thành với những giải pháp, nhiệm vụ trong Báo cáo đã nêu. Ở đây, tôi tập trung nhấn mạnh 6 nội dung cơ bản như sau:
Một là tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2018; chủ động phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời về phát hiện kiểm toán, những vấn đề dư luận quan tâm, phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ.
Hai là tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ về giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao bản lĩnh, tính gương mẫu của cán bộ, công chức Ngành Kiểm toán, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; đề cao đạo đức nghề nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm chuẩn mực, quy chế của Ngành, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Ba là nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán, trong đó tập trung đổi mới phương pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm toán; chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực, bản lĩnh của Kiểm toán viên; nâng cao chất lượng kiểm soát chất lượng kiểm toán, tăng cường thanh tra công vụ; đẩy mạnh hình thức kiểm soát, thanh tra đột xuất các Đoàn, Tổ kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán và xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình kiểm toán.
Bốn là thực hiện tốt quy chế phối hợp; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật; theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán; hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lắp giữa hoạt động kiểm toán với hoạt động thanh tra, kiểm tra.
Năm là tập trung đào tạo nguồn nhân lực; hoàn thiện quy trình hướng dẫn, các văn bản pháp luật liên quan, xây dựng cơ sở vật chất toàn Ngành; đẩy mạnh luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán.
Sáu là tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế, tập trung tổ chức tốt Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 tại Việt Nam và Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.
Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể hội nghị!
Với thành tích đạt được trong năm qua, tôi tin tưởng sâu sắc rằng toàn thể cán bộ, công chức Ngành Kiểm toán sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tận tụy, cần cù, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội và Nhân dân.
  Một lần nữa nhân dịp đầu năm mới, kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên cương vị công tác được được giao.
  Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!
 

Xem thêm »