Xem cỡ chữ


ÔNG TRẦN SỸ THANH 
- Chức vụ:
Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Tổng Kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
08/04/2021
- Sinh năm:
1971
- Quê quán:
Xã Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An
- Ngày vào Đảng CSVN:
03/06/1995
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Tiến sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp lý luận chính trị